اثر استراتژی های مختلف غذایی بر عملکرد رشد و شاخص های خونی تاس ماهی سیبری (Brandt, 1869) Acipenser baerii در اندازه های متفاوت

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی اثرات استراتژی های مختلف غذایی بر عملکرد رشد و شاخص های هماتولوژیک تاسماهیان سیبری در دو اندازه متفاوت طی 45 روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اندازه بزرگ با غذادهی در حد سیری (LA) ، تیمار اندازه کوچک با غذادهی در حد سیری (SA) ، تیمار اندازه بزرگ با غذادهی محدود (LR) ، تیمار اندازه کوچک با غذادهی محدود (SR) ، تیمار اندازه بزرگ گرسنه (LS) و تیمار اندازه کوچک گرسنه (SS) بودند. میانگین وزن ماهیان بزرگ 18/11 ± 75/465 گرم و ماهیان کوچک 12 ±40/250 گرم بود. وزن نهایی در تیمار LS و SS به طور معناداری پایین تر از دیگر تیمارهای آزمایشی بود (05/0>P). اثر متقابلی بین اندازه و استراتژی غذایی در شاخص های هماتولوژیک دیده نشد (05/0<P) ، اما مقدار مونوسیت در تیمار LA نسبت به LR به طور معناداری بالاتر بود (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که محرومیت غذایی اثرات منفی شدیدی در ماهیان کوچک دارد؛ در حالی که این اثرات منفی در تیمارهای با غذادهی محدود کمتر بوده و این ماهیان با دوره های محدودیت غذایی سازش پیدا می کنند. همچنین نتایج نشان داد که استراتژی های مختلف غذایی در هر دو اندازه اثرات نامطلوبی روی شاخص های هماتولوژیک تاسماهی سیبری ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896459 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!