مطالعه تیپ های مختلف و میزان حضور خشکه دارها در دو منطقه مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی: راشستان های جنگل خیرودکنار نوشهر)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پیش نیاز مدیریت اصولی و درخور با توان اکولوژیک رویشگاه، شناخت کامل و جامع از ترکیب و اجزایی آن اکوسیستم میباشد. به منظور بررسی و تحلیل موجودی خشکهدارها و تیپهای مختلف آن در مناطق منطقه مدیریت شده هکتاری در بخشهای از سری گرازبن و نم خانه واقع در جنگل آموزشی و پژوهشی، خیرودکنار 10و نشده دو قطعه %از حجم خشکه دارها سرپا 32 انتخاب و به طور صد در صد آماربرداری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که %21 %افتاده و 79 %بصورت افتاده، در منطقه مدیریت نشده حضور دارند. که این مقدار برای منطقه مدیریت شده 68و خشکهدار در منطقه مدیریت نشده 4 بشکل سرپا میباشد. همچنین بررسی تیپهای مختلف خشکهدار نشان داد که، تیپ. در منطقه مدیریت شده بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!