بررسی مقادیر تاج بارش و ساق آب در دو گونه راش و ممرز در جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تنش آبی عامل اصلی کاهش کارایی اکوسیستم طبیعی است. در دهه های اخیر، تحقیقات در زمینه چرخه آب در در جنگلها بسیار توسعه یافته و به سمت تعیین الگوهایی برای برآورد چگونگی توزیع بارش بر اساس ویژگی های بارش و پوشش جنگل سوق یافته است. این تحقیق با هدف اندازه گیری میزان اینترسپشن، تاج بارش و ساق آب در یک دوره در سری پاتم، پارسل88/8/8 الی 88/2/4 روزه از 188 ) دو گونه راش (با دو تکرار، 114) دو گونه ممرز (و 113 های جمع6 از جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار صورت پذیرفت. به این منظور، بارندگی کل با استفاده از آوری کننده باران در فضایی باز بیرون از تاج جمع آوری شد و برای جمع جمع8 آوری تاج بارش نیز در زیر هر درخت آوری کننده تاج بارش نصب گردید و هم چنین ساق آب هر یک از درختان راش و ممرز نیز با استفاده از جمع آوری کننده های مارپیچ ساق آب در ارتفاع برابر سینه جمع آوری شد و تعداد بارندگی کل و ساق آب و تاج بارش بعد از هر بارندگی با استفاده از استوانه مدرج اندازه گیری شد و میزان اینترسپشن از تفاوت میان بارندگی کل و مجموع تاج بارش و ساق میلی372/37 آب مورد محاسبه قرار گرفت. در طی دوره مجموع بارندگی کل متر بود و میزان ساق آب و تاج بارش میلی429/27 و 33/62برای میانگین درختان راش به ترتیب میلی416/87 و 15/12 متر و برای میانگین درختان ممرز متر بودند. هم میلی44/15 چنین در این تحقیق نشان داده شد که در کل دوره اینترسپشن مثبت وجود نداشت بلکه مقدار متر میلی56/9برای میانگین درختان ممرز و متر برای میانگین درختان راش به میزان تاج بارش اضافه شده است. به طور کلی مشخص شد که هر چه درخت دارای قطر برابر سینه کم تر و سطح پوست صاف تری باشد میزان ساق آب بیش تری تولید می کند و هر چه تاج انبوه تر و کامل تر باشد از مقدار تاج بارش کاسته شده و هر چه فضاهای خالی موجود در تاج زیادتر باشد بر میزان تاج بارش افزوده می شود، و نیز روابط و مدل های آماری میان بارندگی کل، ساق آب، تاج بارش و اینترسپشن برای درختان راش و ممرز در کل دوره به وسیله نرم افزار. تعیین گردیدSPSS
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896925 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!