کاربرد آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری در اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اولویتبندی زیر حوزه ها یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت جامع حوزه آبخیز و پایداری توسعه میباشد. بنابراین اولویتبندی زیرحوزه ها و شناسایی خصوصیات مورفومتریک به منظور شناسایی رفتار هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز و طراحی راهبردهای مدیریتی اهمیت زیادی دارند. هدف از این تحقیق اولویتبندی سیلخیزیحوزه آبخیز مراوه پارامتر مورفومتریک شامل ضریب 10 تپه بر اساس روش ترکیبی آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری میباشد. در ابتدا فشردگی، ضریب گردی، ضریب شکل، ضریب کشیدگی، فراوانی آبراهه، تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، بافت زهکشی، شکل حوزه و طول جریان روی زمینی به علت تاثیر زیاد در فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایش و رسوب حوزه های تهیه شد. ارتباط ArcHydro و ArcGIS آبخیز انتخاب شدند. مقدار عددی پارامترهای مورفومتریبا استفاده از نرم افزار بین پارامترهای مورفومتریک و تعیین وزن تاثیر هر یک از آنها با استفاده از روش های همبستگی تاو کندال و آنالیز (بر اساس روش ترکیب خطی SWPI) مجموع وزنی تحلیل شد. در نهایت شاخص اولویتبندی زیرحوزه های آبخیز وزنی برای هر یک از زیرحوزه ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که روش نوین اولویتبندی قادر به تعیین اولویت ترتیبی تمام زیرحوزه ها نبود، اما توانست تعداد شش زیرحوزه را با توجه به میزان فرسایش و مقدار رواناب تولیدی) سیلخیزی(برای اجرای اقدامات آبخیزداریبه طور دقیق شناسایی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896928 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!