تاثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر )

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز متری از سطح دریا از طرح جنگلداری 400 اصله درخت نرمال در ارتفاع 3 (انجام گرفت. بدین منظور betulus سانتیمتر ازچوب بالغ گردهبینه های بریده 2/5×2/5×41 سالم به ابعاد نمونه کاملا 108. ماشلک نوشهر انتخاب گردید درصد و دمای 955 و 653 ،352 شده در ارتفاع برابر سینه، تهیه و در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی هفته متعادلسازی،ابتدا آزمون خمش سه نقطهای با هدف تعیین حداکثر 3 درجه سانتیگراد قرار داده شد. بعد از 203 درصد حداکثر بار شکست 30 و 20 ،10. نمونه در این سه شرایط رطوبت نسبی انجام گرفت 27بار شکست بر روی حاصل شده از آزمون خمش تعیین و سپس آزمون خزش خمشی چهار نقطهای به منظور اندازهگیری پارامترهای خزش ساعت 14 نمونه در بازه زمانی 81) تغییر مکان آنی، تغییر مکان بیشینه، بازگشت آنی و تغییر مکان دائمی (بر روی ساعت برداشت بار) بازگشت (در شرایط رطوبت نسبی یاد شده انجام پذیرفت. بر اساس 10 بارگذاری) رفت (و بازگشت، مدول خزش و خزش نسبی نمونه ها مورد محاسبه قرار – پارامترهای خزش اندازهگیری شده میزان خزش گرفت. نتایج حاکی از آن بود که،تاثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و بار بر پارامترهای خزش معنیدار است، بطوریکه بازگشت و خزش نسبیغیر از ساعات اولیه بارگذاری تنها برای خزش - بازگشت، – بالاترین و پایینترین نمودار خزش درصدو بالاترین و پایینترین منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سطح 35 و 95به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی بازگشت و خزش – درصدتشکیل گردید. در اثر مستقل بار، بالاترین و پایینترین منحنی خزش 95 و 35 رطوبت نسبی درصدحداکثر بار شکست و بالاترین و پایینترین منحنی مدول خزش به ترتیب 10 و 30نسبی در دو سطح بارگذاری درصدحداکثر بار شکست مشاهده گردید. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که رطوبت نسبی تنها تاثیر 30 و 10در معنی داری بر مدول گسیختگی دارد، همچنین افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش گردید
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896934 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!