بررسی خواص کاربردی کامپوزیت ساخته شده از سرشاخه کیوی- پلی اتیلن با دانسیته پایین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این بررسی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چندسازه ساخته شده از سرشاخه کیوی و پلی اتیلن با دانسیته پایین مش و جفت 20 درصد و با ابعاد 60 و 40،50 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آرد سرشاخه کیوی در سه سطح درصد استفاده شد. فرآیند اختلاط مواد با دستگاه اکسترودر انجام شد که پس از 4 و 2 ، 0 در سه سطح MAPPکننده اختلاط مواد چندسازه بی شکل تولید می شود که بعد از سرد شدن دوباره آسیاب و به دستگاه قالب گیری منتق ل شد. در این دستگاه پس از ذوب مجدد ، ماده مذاب به درون قالبهای تزریق شده و نمونه های مورد نظرتولید شد. سپس براساس استانداردهای موجود نسبت به اندازه گیری مقاومت های مکانیکی چند سازه های ساخته شده اقدام کرده و در نهایت تاثیرهر کدام از مواد مورد استفاده را برروی چندسازه های ساخته شده ازطریق نمونه های شاهد و نمونه های تیمار شده مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مکانیکی عبارتنداز: مقاومت و مدول کشش، مقاومت و مدول خمش ، آزمون به ضربه. آزمون فیزیکی جذب آب و واکشیدگی ضخامت نیز مطابق استاندارد انجام شد. نتایج نشان داد در مقاومت خمشی ، مقاومت کششی، مدول خمشی ،مدول MAPP %4 % آرد چوب به همراه 60 صورت استفاده از 40 کششی و مقاومت به ضربه کامپوزیت حاصل بیشترین مقدار را داشت، و این درحالی است که درصورت استفاده از تمام ویژگی های ذکر شده کامپوزیت حاصل کمتر ین مقدار را داشت. نتایج MAPPدرصد آرد چوب و صفر درصد ساعت 2 جذب آب کامپوزیت حاصل بعد از MAPP %2 %آرد چوب به همراه 50نشان داد در صورت استفاده از MAPP %4 %آرد چوب و 40غوطه وری در آب کمترین مقدار را داشت و این درحالی است که در صورت استفاده از %40 ساعت غوطه وری در آب کمترین مقدار را داشت. در صورت استفاده از 24جذب آب کامپوزیت حاصل بعد از ساعت غوطه وری در آب به کمترین 2 واکشیدگی ضخامت کامپوزیت حاصل بعد از MAPP %4آرد چوب به همراه واکشیدگی ضخامت MAPP %2 %آرد چوب به همراه 60مقدار رسید و این درحالی است که در صورت استفاده از. ساعت غوطه وری در آب به کمترین مقدار رسید24 کامپوزیت حاصل بعد از
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!