بررسی تاثیر تیمار با بخار آب بر خواص چوب راش

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
درجه سانتیگراد و در طی دو 160 و 140 این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تیمار در محیط بخار آب و در دو دمای زمان یک ساعت و دو ساعت بر خواص فیزیکی )دانسیته و جذب آب (و مقاومت خمشی چوب راش صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تاثیر مستقل زمان و دمای تیمار و اثر متقابل بین آنها بر دانسیته غیرمعنیدار و بر جذب آب معنیدار بود. در حالیکه فقط تاثیر دمای تیمار بر مقاومت خمشی چوب راش معنیدار بود. با افزایش دما تیمار با بخار آب میانگین مقاومت خمشی چوب راش کاهش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896943 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!