اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
آهن یک ماده ضروری و به طور بالقوه سمی در بدن پستانداران است. در مطالعه حاضر اثرات سولفات فرو به عنوان آهن اگزوژن بر دژنراسیون نورونی ناشی از قطع عصب سیاتیک در گانگلیون ریشه خلفی L4 نخاع در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه: (6=n) کنترل سالم (بدون مداخله) ، قطع عصب سیاتیک + تجویز نرمال سالین، قطع عصب سیاتیک + آهن (تجویز درون صفاقی mg/kgر5/6) و شم تقسیم شدند. درمان یک ساعت پس از قطع عصب آغاز شد و برای 7 روز متوالی پس از آسیب ادامه یافت. پس از 3 هفته از آسیب گانگلیون ریشه خلفی L4 نخاع قطع گردید و پس از تثبیت در فرمالین 10 درصد، برای قالب گیری در پارافین آماده شدند. برش های سریالی از گانگلیون ریشه خلفی L4 نخاع تهیه گردید و با هماتوکسیلین –ائوزین و تولوئیدین بلو رنگ آمیزی شدند و به صورت میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین حجم گانگلیون ریشه خلفی L4 نخاع با استفاده از روش کاوالیه برآورد شد و تعداد نورون ها با روش استریولوژیک محاسبه گردید (روش دایسکتور).
یافته ها
میانگین تعداد نورون ها در گروه های قطع عصب سیاتیک و قطع عصب سیاتیک + آهن به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. علاوه بر این میانگین حجم گانگلیون ریشه خلفی L4 نخاع در گروه قطع عصب سیاتیک + آهن به طور معنی داری از گروه کنترل سالم کمتر بود.
نتیجه گیری
به نظر می رسد درمان با آهن موجب تشدید مرگ نورونی ناشی از قطع عصب سیاتیک در موش های صحرایی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1897014 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!