ارزیابی روش های ناپارامتری در گزینش ژنوتیپ های پایدار گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum)

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی روش های تجزیه پایداری ناپارامتری جهت شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول و پایدار گندم دوروم برای مناطق گرم و خشک کشور، آزمایشی با 18 لاین امید بخش به همراه یک رقم گندم دوروم (بهرنگ) و یک رقم گندم نان (چمران) در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب، اهواز، خرم آباد و دزفول در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال (93-1392 و 94-1393) اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با روش های ناپارامتری بریدینکامپ (به جز اثر ژنوتیپ) و هیلدبراند برای عدم وجود اثر متقابل غیرکراس اور (بدون تغییر در رتبه) و آزمون دی کرون و وان دیر لان (به جز اثر متقابل ژنوتیپ × محیط) برای عدم وجود اثر متقابل کراس اور (تغییر در رتبه) ، معنی دار بود. بر اساس شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (Selection index of ideal genotype; SIIG) بر مبنای کلیه روش های ناپارامتری، ژنوتیپ های DW-92-17 و DW-92-20 با بیشترین مقدار و به ترتیب با عملکرد دانه 6095 و 6215 کیلوگرم در هکتار، جزء پایدارترین لاین ها شناخته شدند. نتایج شاخص SIIGنشان داد که اغلب روش های ناپارامتری، قادر به شناسایی ژنوتیپ هایی با مفهوم استاتیکی (بیولوژیکی) هستند. بنابراین ژنوتیپ های انتخاب شده با استفاده از این روش ها ممکن است از عملکرد دانه بالایی برخوردار نباشند. در مجموع ژنوتیپ های DW-92-17 و DW-92-20 به عنوان لاین های پایدار با عملکرد بالاتر از شاهد و ژنوتیپ های DW-92-4 و DW-92-5 تنها به عنوان دو لاین پرمحصول برای تحقیقات تکمیلی (ارزیابی مقاومت به بیماری ها و خصوصیات کیفی) انتخاب شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1897064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.