بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
نارسایی قلبی یک بیماری ناتوان کننده موثر بر تمام جنبه های زندگی است. از آن جایی که این بیماری، مزمن و غیر قابل درمان می باشد، ممکن است به علت کاهش توانایی ها، احساس ناامیدی را داشته باشند. لذا هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت کارآزمایی تصادفی شاهدار می باشد. 110 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه تخصیص تصادفی شدند. گروه شاهد، مراقبت های روتین بیمارستان را دریافت کردند و گروه آزمون علاوه بر آن در طول مدت بستری بیمار به همراه عضو فعال خانواده در سه جلسه 60 دقیقه ای در 3 روز آموزش داده شدند. آموزش برای هر فرد و عضو فعال خانواده به صورت چهره به چهره و حضوری و دریافت کتابچه آموزشی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جمعیت شناختی و امیدواری میلر (Miller) بود که یکبار قبل از آموزش و یکبار 3 ماه بعد از پیگیری تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار 20 SPSS صورت گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره امیدواری گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله به ترتیب 15/33±52/147 و 5/23±63/151و میانگین و انحراف معیار گروه آزمون و شاهد سه ماه بعد از مداخله به ترتیب 45/37 ±05/173 و 15/33 ±05/134 گزارش شد. میانگین نمره امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، قبل از مداخله در گروه های شاهد و آزمون تفاوت آماری معنادار نداشت (193/0=p). پس از مداخله، مقایسه میانگین نمره امیدواری این بیماران در گروه های شاهد و آزمون معنادار گزارش شد (0001/0=p). استنتاج: آموزش به خانواده به همراه بیمار، توسط پرستار به طور معناداری باعث افزایش امیدواری بیماران می شود. این نوع مداخله کم هزینه به اعضای خانواده در امر کنترل بیماری و پیشگیری می تواند مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1897085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.