تاثیر گرایش استراتژیک بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط با میانجیگری عملکرد برند و بازار

پیام:
چکیده:
در عصر کنونی، سمت وسوی استراتژیک شرکت¬ها، عملکرد آن¬ها را در کسب بهترین نتایج تضمین می کند. در حقیقت، این جهت¬گیری موجب ساخت اصول اساسی در فعالیت¬های عملیاتی شرکت می¬شود که با ایجاد رفتارهای مناسب موجب عملکرد بهتر در آینده می¬شود. به عبارت دیگر، این جهت¬گیری موجب عملکرد بهتر شرکت در عملیات و در جایگاه آن در بازار می¬شود. در این پژوهش، به بررسی تاثیر گرایش استراتژیک بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط با توجه به نقش میانجی عملکرد برند و عملکرد بازار پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که تعداد 80 شرکت دانش بنیان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای بررسی مدل پژوهش از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است؛ که بر اساس آن این نتیجه به دست آمد که جهت¬گیری استراتژیک کسب وکارها تاثیر معناداری بر عملکرد برند و رشد آن¬ها دارد. هم¬چنین گرایش به کارآفرینی، نوآوری و بازار بر عملکرد برند شرکت¬ها تاثیر معناداری داشته و نیز گرایش به بازار ضمن اثرگذاری بر عملکرد بازاری شرکت¬ها به همراه گرایش به نوآوری موجب رشد کسب وکارها می شوند؛ و درنهایت، عملکرد برند و عملکرد بازار می¬تواند موجب رشد کسب وکارها شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1897738 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.