بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه
این پژوهش به منظور ارزیابی ارتباط سطوح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با ابتلاء به گرفتگی عروق کرونر انجام گرفت
مواد و روش ها
در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 138 بیمار بین سنین 30 تا 70 سال شرکت داشتند. افراد پس از مراجعه به مرکز قلب بوشهر و داشتن شرایط ورود به مطالعه شرح حال خود را توسط پرسشنامه ثبت می نمودند. سپس مقدار 10 سی سی خون از همه شرکت کننده ها جمع آوری می شد. پس از انجام عمل آنژیوگرافی افراد با آنژیو نرمال به گروه شاهد (70 نفر) و افراد با آنژیو غیر طبیعی به گروه مورد (68 نفر) وارد شدند. پس از پایان نمونه گیری سطح سرمی ویتامین K2 و استئوکلسین با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که سطوح سرمی استئوکلسین افراد مبتلا به گرفتگی عروق کرونر به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (0/019=P). اما سطوح سرمی ویتامین k2 بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/84=P). بین سطوح سرمی استئوکلسین با تعداد عروق درگیر (0/95=P) و شدت گرفتگی ارتباط معناداری وجود نداشت (0/09=P). پس از تعدیل دو فاکتور سن و ابتلا به دیابت نوع 2 که در دو گروه تفاوت معناداری داشت، غلظت سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق کرونر ارتباط معناداری داشت (0/034=P).
نتیجه گیری
بر اساس این پژوهش بین افزایش سطوح سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق ارتباط معنی داری وجود دارد اما بین سطح سرمی ویتامین k2 و گرفتگی عروق ارتباطی یافت نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -361
لینک کوتاه:
magiran.com/p1897833 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!