تحلیل برخی مولفه های اجتماعی اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی

مورد مطالعه: سکونتگاه های شهری شهرستان سراوان
پیام:
چکیده:

گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها از یک‌سو و اهمیت و حساسیت مقوله امنیت در شهرستان‌های مرزی از سوی دیگر، موجب گردید تا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر مولفه‌های پایگاه اجتماعی اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی در مناطق شهری شهرستان سراوان انجام گردد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی از نوع توصیفی همبستگی و اطلاعات آن به‌صورت پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز 19423 خانوار ساکن در نقاط شهری شهرستان سراوان بودند که 209 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب گردیدند. روایی صوری پرسش‌نامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و داده‌های گردآوری‌شده با نرم‌افزارهای SPSSwin22 و AMOS21 تحلیل گردیدند و درنهایت یافته‌ها نشان داد، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در شکل‌دهی احساس امنیت اجتماعی در نواحی مورد مطالعه داشته است. نتایج همچنین نشان داد، متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی نیز، تاثیر مستقیم و معنی‌داری را بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی شهری شهرستان سراوان به همراه نداشته است

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898405 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.