رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به اینکه ادراک دانشجویان نسبت به مولفه های برنامه ی درسی و اشتیاق تحصیلی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی است، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی آنان بود.
روش بررسی
در این پژوهش توصیفی- همبستگی جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده های پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395بود، حجم نمونه براساس نمونه گیری تصادفی نسبتی با استفاده از جدول Krejcie & Morgan، 230 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه‎ ی درسی و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون Tمستقل استفاده شد.
یافته ها
بین کلیه ی مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود داشت. می توان بر اساس مولفه های برنامه ی درسی اشتیاق تحصیلی را پیش بینی کرد (0001/0=P ،81/29=f) ، هم چنین بین اشتیاق تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. اشتیاق تحصیلی بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود داشت (021/0=P ،33/2=t).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه بین همه مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود داشت، استفاده از روش های جذاب آموزشی، آموزش شیوه های مختلف ارزشیابی و طراحی محتوای کارآمد و به روز پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898691 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!