نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
افزایش رو به رشد فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی به عنوان یک نگرانی عمده در جامعه، منجر به اضطراب و ناامیدی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی میشود. هدف این مطالعه بررسی وضعیت نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال تحصیلی 96-1395 است.
روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که در مهرماه 1395 انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل دادند. و حجم نمونه بصورت سرشماری250 نفرمحاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی20 سوالی دانشگاه مینه سوتای آمریکا بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SSPS24 و با استفاده از آزمونهای T-Test تک نمونه ای و آنالیزواریانس یک طرفه و آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
طبق نتایج پژوهش حاضر میانگین و انحراف معیار نمره نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی به ترتیب 2. 74 ± 12. 64 و 2. 63 ± 17. 84 بدست آمد، که این نمره در هر دو حیطه پایین تر از حد قابل قبول می باشد. از بین متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی تنها بین جنسیت و نگرش به رشته تحصیلی اختلاف معنی داری مشاهده شد (03/0=P)
نتیجه گیری
: با توجه به پایین بودن نگرش افراد نسبت به رشته و آینده شغلی خود بنظر میرسد مسئولین مربوطه باید در جهت رفع موانع موجود برنامه ریزی نمایند. و همچنین جهت گرایش مردان نسبت به رشته پرستاری فرهنگ سازی صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.