تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه اضطراب امتحان یکی از شایع ترین اضطراب ها است. این پژوهش باهدف بررسی تاثیر روش های شناختی رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش ها
طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون گسترش یافته با گروه شاهد بود. جامعه آماری شامل دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل در سال 1395 بود. ابتدا پرسشنامه مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (پیش آزمون) در بین 500 نفر از دانشجویان پرستاری اجرا شد، سپس از بین دانشجویانی که اضطراب امتحان انها تشخیص داده شد، به روش نمونه گیری تصادفی، 45 نفر به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه تجربی و یک گروه شاهد) ، جایابی شدند. گروه اول تحت مداخله با درمان شناختی-رفتاری، و گروه دوم تحت مداخله با روان درمانی وجودی در 6 جلسه 50 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه سوم مداخله ای دریافت نکردند. سپس مقیاس اضطراب امتحان ساراسون برای اعضای هر سه گروه اجرا شد و داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آمارتوصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب در گروهی که تحت درمان روش شناختی- رفتاری بودند در پیش آزمون 30/2±20/16 و در پس آزمون 10/3±33/13 و در گروهی که تحت درمان وجودی بودند در پیش آزمون 63/2±06/17 و در پس آزمون 34/3±73/14 و در گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 54/3+86/16 و 41/3±33/17 بود. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب (001/0, p= 17/10=F) به طور معناداری در پس آزمون درسه گروه مورد مطالعه متفاوت است.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش می توان با برنامه ریزی مناسب و استفاده به موقع از درمان های شناختی-رفتاری و وجودی از تبعات اضطراب در دانشجویان پیشگیری کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
282 -291
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.