طراحی مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مدیران آموزشی مهمترین عاملی هستند که می توانند با انتقال دانش نظری و مهارتی، کارکنان ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را توانمند نموده و آنها را برای انجام ماموریتهای محوله آماده نمایند. این تحقیق با هدف طراحی مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا انجام شده است.
روش
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش از رویکرد کیفی و اجرای تکنیک دلفی جهت طراحی مدل استفاده شده است. بر این اساس ابتدا مروری بر مطالعات نظری و پیشینه تحقیق صورت گرفت. پس از گردآوری اهم ابعاد، مولفه ها و شاخص های مورد نیاز جهت طراحی مدل طراحی مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا، پرسشنامه مرحله اول دلفی تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان که شامل 25 نفر از متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم انتظامی، فردوسی، تهران و مدرسین ممیزی شده ناجا بوده و به روش هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفت. پس از اصلاح و بازبینی و انجام مراحل دلفی در دو مرحله دیگر و رسیدن به اجماع نظر، مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی نهایی شد.
یافته ها
یافته های تحقیق حاکی از آن است که در این مدل، عوامل موثر بر توانمندسازی در پنج بعد؛ استراتژیک، فرهنگی ارزشی، ارتباطی، روانشناختی و انگیزشی می باشند. الگوی مربوطه شامل 22 مولفه بوده که بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی دارد.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های تحقیق می توان با به کارگیری این الگو، سازمان در تدوین اهداف، برنامه ها، راهبردها، رشد و بالندگی در زمینه توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا بهره برداری نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899420 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.