تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

پیام:
چکیده:
سرب، فلزی سنگین و آلاینده محیط زیست است که بر فعالیت های متابولیک و فیزیولوژیک موجودات زنده تاثیر می گذارد؛ بنابراین در سال های گذشته کانون توجه بیشتر پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر اثر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (دهنده هیدروژن سولفید) بر شاخص های رشد، محتوای کلروفیل کل، قندهای محلول، پروتئین کل و شاخص آناتومیک در گیاه ذرت قرارگرفته در تنش سرب بررسی شد. بدین منظور، بذرهای ذرت به مدت 12 ساعت در سدیم هیدروسولفید 5/0 میلی مولار خیسانده شدند. دانه رست ها پس از کاشت در گلدان با محلول 5/2 میلی مولار سرب تیمار شدند. نتایج نشان دادند تنش سرب کاهش شاخص های رشد، محتوای کلروفیل کل، قندهای محلول و پروتئین کل را باعث شد و ازلحاظ ساختاری افزایش ضخامت ریشه، استوانه آوندی و اندازه سلول های پارانشیمی پوست و اپیدرم ریشه و کاهش ضخامت برگ و رگبرگ میانی را باعث شد. پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید به بهبود شاخص های رشد و افزایش میزان کلروفیل کل، قندهای محلول و پروتئین کل منجر شد. همچنین پیش تیمار سدیم هیدروسولفید، شاخص های آناتومیک را که بر اثر تنش سرب تغییر یافته بودند بسته به نوع شاخص جبران کرد. با توجه به نتایج به نظر می رسد تنش سرب آثار زیان باری بر گیاه ذرت دارد و هیدروژن سولفید مولکول علامتی است که از راه های مختلف، سازگاری گیاه را به شرایط تنش افزایش می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899629 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!