اثرات مونوساکاریدها و دی ساکاریدها بر نانو ذرات طلا در ساخت زیست حسگرهای تشخیصی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در سال های اخیر علاوه بر روش های مولکولی متعدد موجود جهت تشخیص، روش های مبتنی بر طراحی انواع زیست حسگرها (Biosensors) مورد توجه قرار گرفته است. نوعی از این زیست حسگرها
تست های جریان جانبی (Lateral Flow Test) مبتنی بر نانو ذرات طلا می باشند. با توجه به اهمیت کاربرد نانو ذرات طلا به عنوان نشانگر در زیست حسگرها و نیز لزوم استفاده از قندها در ساخت زیست حسگرها، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواعی از قندها (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها) بر نانو ذرات طلا جهت ساخت زیست حسگر تشخیصی می باشد.
روش بررسی
در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، پس از سنتز نانو ذرات طلا به صورت شیمیایی، سایز، بیشینه جذب در 520 نانومتر و غلظت نانو ذرات با استفاده از اسپکتروفتومتر و روش DLS مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه به اهمیت استفاده از قندها در ساخت زیست- حسگرها، شیب غلظتی 5 تا 500 میلی مولار از قندهای گلوکز، فروکتوز، ساکاروز و ترهالوز تهیه و طیف جذبی آن ها، بعد از تاثیر بر نانو ذرات طلا در طول موج 450 تا 700 نانومتر به دست آمد.
یافته ها
بررسی نتایج حاصل از خوانش طیف اسپکتروفتومتری نانو ذرات سنتز شده، در حضور و عدم حضور انواع قندهای مونوساکارید و دی ساکارید ذکر شده، نشان دهنده کاهش بیشینه جذب نانو ذرات پس از اعمال شیب غلظتی انواع قند بر آن ها می باشد و همچنین شیب غلظتی اعمال شده از قندهای گلوکز، ساکارز و ترهالوز تاثیری بر تجمع و رسوب نانو ذرات طلا نداشته؛ در حالی که فروکتوز در غلظت های 50 میلی مولار به بالا باعث تجمع نانو ذرات طلا می شود.
نتیجه گیری
به دلیل ضرورت استفاده از قندها در ساخت نانو حسگرهای زیستی، به نظر می رسد استفاده از قندهای کتونی ازجمله فروکتوز در غلظت های 50 میلی مولار به بالا جهت ساخت زیست حسگر مناسب نمی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899874 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.