فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
دوران بارداری به عنوان بخش مهمی از زندگی زنان، از جوانب مختلف ازجمله فعالیت بدنی
می تواند بر شاخص های مختلف سلامت نوزاد موثر باشد. یکی از بیماری های رایج و رو به گسترش زنان سرطان سینه است که BRCA1 و TP53 از شاخص های مرتبط با آن است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی در دوران بارداری در موش های صحرایی باردار بر بیان ژن BRCA1 و TP53 در بافت پستان فرزندان آنان انجام شد.
روش بررسی
با این هدف، 20 سر رت ماده با نژاد اسپراگداولی به طور تصادفی به دو گروه تمرین (T) با وزن تقریبی (8/9± 221گرم) و کنترل (C) (12/8±223 گرم) تقسیم شدند. تمرین هوازی بارداری بلافاصله بعد از مشاهده پلاک واژنی- نشانگر بارداری- به مدت 21 روز و 5 جلسه در هفته با شدت متوسط انجام شد و حدود
2 تا 3 روز قبل از زایمان خاتمه یافت. بافتگیری از جفت های 4، 5 و 6 بافت پستان بچه رت های سن 8 هفتگی به منظور بررسی بیان ژن BRCA1 و P53 انجام شد. یافته ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری شاپیرو ویلک به منظور کنترل طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون t-test مستقل جهت مقایسه بین گروه ها مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
تمرین هوازی با شدت متوسط حین بارداری، موجب افزایش معنی دار mRNA ژن BRCA1 شد (0/001=P) ، ولی تاثیر معنی داری بر mRNA ژن P53 نداشت (0/19=P).
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر تمرین ورزشی دوران بارداری موش ها بر افزایش بیان ژن BRCA1 در بچه های آنان و ارتباط این ژن با بروز سرطان سینه به نظر می رسد فعالیت در زمان بارداری می تواند احتمال ابتلا به سرطان پستان را در فرزندان کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!