تاثیر چای کامبوجا بر پارامترهای استرس اکسیداتیو در خرگوش های هایپرکلسترولمی

پیام:
چکیده:
مقدمه
آترواسکلروز عامل خطر عمده برای پیشرفت بیماری های قلبی و عروقی است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات چای کامبوجا بر استرس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی پرکلسترول در خرگوش های نیوزلندی بود.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر 32 خرگوش نژاد نیوزلندی (با وزن تقریبی 2000-2500 گرم) بطور تصادفی در 4 گروه 8 تایی قرار گرفتند. گروه اول (کنترل) رژیم غذایی استاندارد و گروه دوم (هیپرکلسترولمی) رژیم غذایی پرکلسترول (1 درصد) را به مدت 40 روز دریافت کردند. گروه سوم چای کامبوجا با دوز 10 میلی لیتر بر کیلوگرم (گاواژ -روزانه) و گروه چهارم رژیم غذایی پر کلسترول را به همراه چای کامبوجا دریافت کردند. در نهایت سطوح کلسترول، مالون دی الدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و نیتریک اکساید تعیین شد.
یافته ها
خرگوش هایی که رژیم غذایی پرکلسترول همراه با چای کامبوجا و گروهی که فقط چای کامبوجا دریافت کرده بودند نسبت به گروه رژیم غذایی پرکلسترول دارای سطح کلسترول خون معنی دار پایین تری بودند (0/03=P و 0/0001>P). سطح MDA سرم خون در خرگوش هایی که کامبوجا را به تنهایی و همراه با رژیم پرکلسترول دریافت کردند به طور معنی داری نسبت به گروه هایپرکلسترولی کاهش یافت (0/001=P و 0/02=P). گروهی که فقط کامبوجا دریافت کردند ظرفیت آنتی اکسیدانی خونشان نسبت به گروه هایپرکلسترولی افزایش معنی داری داشت (0/0001>P) و سطح NO (Nitric oxide) خونشان به طور معنی داری کاهش یافته است (0/001=P).
نتیجه گیری
می توان اینگونه استدلال نمود که چای کامبوجا ممکن است با بهبود سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و ممانعت از اکسیداسیون لیپیدها از پیشرفت آترواسکلروز ممانعت به عمل آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1901950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.