بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی شایع ترین علت مرگ و میر ناتوانی در کشورهای توسعه یافته است که میزان بروز آن رو به افزایش و سن شروع آن رو به کاهش است. شیوع ریسک فاکتورهایی مانند چاقی و هیپرلیپدمی در کودکان و نوجوان رو به افزایش است. فاکتورهای متعدد مادری و جنینی می تواند بر روی مقادیر چربی جنین تاثیرگذار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سطح لیپیدهای خون بند ناف با، سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396 طراحی گردید.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی_تحلیلی سطوح چربی های خون بند ناف375 نوزادان تک قل زنده متولد شده، در بیمارستان مهدیه در سال 1396 اندازه گیری گردید. داده های دموگرافیک، بالینی و پاراکلینیک نوزادان و مادران در فرم اطلاعاتی ثبت و ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف (مقادیر کلسترول تام، VLDL، HDL، LDL و تری گلیسرید) با،سن حاملگی، وزن هنگام تولد، جنس نوزاد، سن و شاخص توده بدنی مادر ارزیابی گردید. جهت مقایسه داده های کیفی دو گروه از آزمون Chi-square و داده های کمی از آزمون t-test، ANOVA، Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها
این مطالعه بر روی 375 نوزاد (191 دختر و 184 پسر) انجام گرفت. میانگین سطح سرمی تری گلیسرید خون بندناف به ترتیب در نوزادان پره ترم و ترم (2/31±2/122 در مقابل 7/31±6/97، 001/0P<) و VLDL (0/6±2/24 در مقابل 6/6±5/19، 001/0P<) بود. میانگین سطح سرمی تری گلیسرید خون بند ناف در نوزادان با وزن هنگام تولد کمتر از 2500 گرم و نوزادان با وزن 4000-2500 گرم و بزرگ تر به ترتیب (6/34±6/126 در مقابل 6/32±1/100، 011/0P=) و VLDL (7/6±9/24 در مقابل 7/6±9/19، 020/0P=) بود. نوزادان SGA و نوزادان AGA و LGA به ترتیب دارای سطح سرمی تری گلیسرید بند ناف (به ترتیب؛ 0/33±8/90، 8/32±6/101 و 6/31±2/110، 047/0P=) بودند. نوزادان مادران با شاخص توده بدنی 25 و بالاتر نسبت به مادران با شاخص توده بدنی کمتر از 25، سطح سرمی تری گلیسرید، VLDL و LDL بالاتری (05/0P<) داشتند، اما سطح لیپیدهای خون بند ناف نوزادان با،سن مادران ارتباط نداشت. در این مطالعه جهت تحلیل متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و آزمون t-test، ANOVA، Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی اسپیرمن، برای متغیرهای کیفی از فراوانی و آزمون Chi-square استفاده شد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین سطح سرمی تری گلیسرید و VLDL بند ناف در نوزادان پره ترم و وزن هنگام تولد کمتر از 2500 گرم بالاتر است. نوزادان SGA دارای سطح سرمی تری گلیسرید بند ناف پایین تری نسبت به سایر نوزادان می باشند. نوزادان مادران مبتلا به چاقی قبل از بارداری، سطح سرمی تری گلیسرید، VLDL و LDL بالاتری در خون بند ناف دارند. سطح لیپیدهای بند ناف نوزادان با،سن مادران ارتباط ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1902288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.