بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر پیش درمان شش هفته تمرین ورزشی مقاومتی همراه با تزریق مکمل ویتامین D3 بر سطح کلوتو بافت مغز رت های ماده نژاد لوئیز مبتلاء به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) انجام شد.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر، رت های ماده نژاد لوئیز به نه گروه: کنترل سالم، کنترل بیمار، حلال، تمرین مقاومتی سالم، تمرین مقاومتی بیمار، ویتامین D3 سالم، ویتامین D3 بیمار، ترکیبی سالم، ترکیبی بیمار تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم بود. علاوه بر این، در گروه های مکمل و ترکیبی، به مدت دو هفته، مقدار 2 نانوگرم ویتامین D3 در 2/0 میلی گرم روغن کنجد، یک روز در میان و به صورت درون صفاقی به هر حیوان تزریق شد. به منظور القاءEAE ، به هر حیوان میزان 4/0میلی لیتر از محلول نخاع خوکچه هندی و ادجوانت به نسبت برابر، تزریق شد. سطح klotho به روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و در سطح 05/0 صورت گرفت.
یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد؛ میانگین سطح کلوتو در بافت مغز آزمودنی های گروه کنترل بیمار در مقایسه با آزمودنی های گروه کنترل سالم تفاوت معناداری داشت (001/0=P). سطح کلوتو در گروه تمرین مقاومتی افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل بیمار داشت (001/0=P). همچنین افزایش میزان کلوتو گروه ویتامین D3 ، تمرین مقاومتی و گروه ترکیبی بیمار نسبت به گروه کنترل بیمار معنادار بود (به ترتیب001/0=P و006/0=P) اما تغییرات بین گروه های تمرین، مکمل و ترکیب تمرین مکمل معنادار بیمار نبود (05/0≤P).
نتیجه گیری
نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از تمرین مقاومتی و مکمل ویتامنی D3 به تنهایی و در ترکیب باهم، توانست از کاهش سطح کلوتو در برابر القای EAE جلوگیری کند، در نتیجه احتمالا این پروتکل دارای اثر حفاظتی در برابر EAE می باشد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
401 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.