تاثیر سیستم های کشت نواری ذرت و آفتابگردان در کنترل کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در تحقیق حاضر تاثیر پنج نوع سیستم کشت نواری ذرت (C) و آفتابگردان (S) شامل 2C: 2S، 4C: 2S، 8C: 2S، 4C: 4S، و 2C: 4S به همراه تک کشتی ذرت در تراکم کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis (Hübner) ، تنوع گونه های دشمنان طبیعی آن، درصد تخم ها و لاروهای پارازیته شده و عملکرد محصول ذرت در مزرعه آزمایشی واقع در منطقه اردبیل در سال های 1395 و 1396 مطالعه شد. تراکم مراحل نابالغ (تخم ها، لاروها و شفیره ها) این شب پره در تیمارهای کشت نواری به طور معنی داری کمتر از تک کشتی ذرت بود. در بین دشمنان طبیعی Orius niger (Wolff) ، Lydella thompsoni Herting، Bracon hebetor Say و Trichogramma brassicae Bezdenko درصد فراوانی نسبی بالایی را در سیستم های کشت مورد مطالعه داشتند. شاخص تنوع شانون (H') در تیمارهای کشت نواری ذرت و آفتابگردان به طور معنی داری بیش تر از تک کشتی ذرت بود. مقادیر محاسبه شده شاخص شباهت تنوع گونه های موریسیتا- هورن (CMH) برای ترکیب گونه های شکارگرها بین سیستم های کشت نواری 946/0 ≥CMH در سال 1395 و 934/0 ≤CMH در سال 1396 بود. در هر دو سال، درصد تخم ها و لاروهای پارازیته شده O. nubilalis در تیمارهای کشت نواری به طور معنی داری بیش تر از تک کشتی ذرت بود. بیش ترین عملکرد محصول ذرت و کمترین درصد کاهش عملکرد محصول ذرت در تیمار 8C: 2S مشاهده شد. بنابراین ، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری 8C: 2Sمناسب ترین نوع سیستم کشت برای استفاده در برنامه های مدیریت تلفیقی O. nubilalis در مزارع ذرت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903356 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!