اثرات زیر کشندگی اسپیروتترامات بر پارامتر های دموگرافی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کنه تارتن دولکه ایKoch (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae یکی از مهم ترین و مخرب ترین کنه های گیاهخوار در مزارع و گلخانه ها بوده که کنترل آن به دلیل دامنه میزبانی وسیع، بسیار اهمیت دارد. اثرات زیر کشندگی اسپیروتترامات براساس روش غوطه وری برگ بر پارامتر های دموگرافی کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاهی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 8:16 ساعت (روشنایی: تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های بدست آمده براساس تئوری جدول زندگی دو جنسی تجزیه و تحلیل شد. تمام غلظت های زیر کشنده موجب کاهش معنی دار در دوره تخم ریزی، باروری کل، طول عمر و طول دوره زندگی نسبت به شاهد شدند. حداکثر و حداقل میانگین طول عمر کنه های نر و ماده در گروه تیمار نشده و LC35 مشاهده گردید. باروری کل از 12/18 نتاج/فرد در تیمار با غلظت LC35 تا 71/57 نتاج/فرد در شاهد متغیر بود. کمتر ین نرخ خالص تولید مثل (R0) 95/11 نتاج/فرد در بالاتر ین غلظت آزمایش (LC35) برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در تیمار شاهد (22/0 نتاج/ فرد/ روز) و در تیمار LC35 (17/0 نتاج/ فرد/ روز) ثبت گردید. مدت زمان یک نسل (T) با غلظت های آزمایش شده مختلف تاثیر معنی داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد غلظت زیرکشنده (LC35) اسپییروتترامات دربرابر کنه تارتن دولکه ای موثر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903360 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!