ایمنی سلولی لارو سن چهار بید سیب زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) در برابر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شناخت ویژگی های سیستم ایمنی حشرات، می تواند در اتخاذ روش های کنترل بیولوژیک مانند استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات نقش مهمی داشته باشد. حشرات دارای سیستم ایمنی قوی، از پیشرفت آلودگی ممانعت می کنند. در این تحقیق، واکنش ایمنی لارو سن چهارم بید سیب زمینی Phthorimaea operculella در برابر دو جدایه از قارچ بیمارگر Beauveria bassiana شامل Fashand و 47 بررسی شد. غلظت 105 اسپور در میلی لیتر هر کدام از جدایه ها به لارو ها تزریق شد. لارو های شاهد نیز با آب مقطر تیمار شدند. پس از گذشت 3، 6 و 10 ساعت فراوانی سلول های خونی در لارو های تیمار شده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مشاهدات، تعداد کل سلول های خونی، پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها در لاروهای تیمار شده بعد از گذشت 3 ساعت به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. ولی فراوانی سلول های فوق با گذشت زمان تا 10 ساعت به تدریج کاهش یافت. پروهموسیت ها نیز، کاهش معنی داری 6 ساعت پس از تزریق اسپور ها نشان دادند. فعالیت آنزیم فنل اکسیداز نیز اندازه گیری شد. بیش ترین فعالیت فنل اکسیداز به ترتیب در جدایه Fashand و 47 در 3 ساعت پس از تزریق رخ داد. شناسایی هموسیت ها و مطالعه اثرات متقابل عوامل بیمارگر با سامانه ایمنی بید سیب زمینی برای اولین بار انجام شده است و می تواند زمینه تحقیقات بعدی در راستای امکان سنجی کنترل بیولوژیک این آفت خطرناک سیب زمینی با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!