بررسی رفتار کاوشگری زنبور Fopius carpomyiae (Hymenoptera: Braconidae)، پارازیتوئید مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana (Diptera: Tephritidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنبور Fopius carpomyiae Silvestri (Braconidae) پارازیتوئید تخم و بندرت مرحله لاروی مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana Costa (Tephritidae) در جنوب کشور بخصوص استان های بوشهر و خوزستان می باشد. در این مطالعه جمعیت همسنی از زنبورهای 7-8 روزه تشکیل و زنبورهای ماده پس از جفت گیری، بطور انفرادی روی یک میوه کنار آلوده به دسته تخم مگس میوه رها سازی شدند و رفتار و مدت زمان تخم گذاری در زیر بینوکولار بررسی شد، همچنین رفتارهای مختلف کاوشگری این زنبورها با استفاده از دستگاه ضبط صدا ثبت شد. میانگین مدت زمان حضور در لکه زنبور 75/9 ± 2/313 ثانیه طول کشید و از میان رفتارهای مختلف کاوشگری، زنبور بیشترین زمان را به رفتارهای تخم گذاری 88/8 ±40/146 ثانیه (47٪) و نیشتر زدن 27/2 ±75/98 ثانیه (31٪) اختصاص داد. کمترین زمان های ثبت شده مربوط به رفتارهای استراحت کردن، راه رفتن و پرواز کردن بود. نتایج نشان داد که میانگین دفعات تخم گذاری زنبور پارازیتوئید F. carpomyiae ، 85/1 بار بوده و کمترین و بیشترین زمان صرف شده طی تخم گذاری به ترتیب 44 و 217 ثانیه ثبت گردید. همچنین میانگین بار تخم و درصد پارازیتیسم زنبورهای ماده هنگام فعالیت روی مگس میوه کنار به ترتیب 4/29 تخم و 2/39 درصد بدست آمد. در یک جمع بندی زنبور پارازیتوئید F. carpomyiae با رفتار جستجوگری موثر و درصد پارازیتیسم بالا، توانایی مناسبی در کنترل C. vesuviana نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!