بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه

پیام:
چکیده:
زمینه
بیماری های التهابی و انسدادی لوزه از شایع ترین بیماری های دوره کودکی محسوب می شوند و عمل جراحی برداشت لوزه (تانسیلکتومی) یکی از شایع ترین جراحی های کودکان است. شواهد حاکی از ارتباط بالقوه کلسترول با التهاب می باشد.
هدف
هدف از این مطالعه، تعیین غلظت کلسترول سرم و بافت لوزه در کودکان تحت عمل جراحی برداشت لوزه به روش کروماتوگرافی گازی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقایسه ای- مقطعی نمونه مورد استفاده 86 کودک با میانگین سنی 0/24±7/02 سال که با نشانه های عفونت و بزرگی لوزه ها به بیمارستان کودکان تبریز مراجعه کرده بودند. تانسیلکتومی در بیماران انجام شد و بافت ها با روش هماتوکسیلین- ائوزین ارزیابی شدند. فرایند نمونه گیری از بهمن 1388 تا بهمن 1389 به مدت یک سال به طول انجامید. بیماران به دو گروه هیپرپلازی لوزه (48 نفر) و التهاب مزمن لوزه (38 نفر) تقسیم شدند. محتوای کلسترول سرم و بافت های لوزه پس از استخراج با روش کروماتوگرافی گاز- مایع اندازه گیری شد.
یافته ها
تفاوتی در میزان کلسترول سرمی بین دو گروه مشاهده نشد (0/32=P) ، اما میزان کلسترول بافت لوزه در گروه التهاب مزمن بیش تر از گروه هیپرپلازی بود (0/038=P). همچنین میزان کلسترول در بافت لوزه با درجه آسیب شناسی چهار به طور معنی داری بیش تر از بیماران با درجه های آسیب شناسی کم تر بود (0/009=P).
نتیجه گیری
غلظت کلسترول بافتی در گروه کودکان مبتلا به التهاب مزمن لوزه نسبت به هیپرپلازی لوزه بیش تر بود. همچنین میزان کلسترول بافتی در درجه آسیب شناسی چهار التهاب مزمن لوزه نسبت به سایر بیماران بیش تر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.