بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر کاهش عوارض آفلاتوکسین از طریق افزودن به آب آشامیدنی 192 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 از سن 1 تا 42روزگی انجام شد. مواد و روش کار: آزمایش به صورت کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 8 مشاهده (جوجه) صورت پذیرفت. ابتدا با تزریق کنژوگه آفلاتوکسین B1- آلبومین سرم گاوی به مرغان تخم گذار، زرده حاوی IgY علیه آفلاتوکسین تولید (زرده ایمن) شد و در ادامه ایمنوگلوبولین استخراج شده با غلظت های 1 و 5/0 درصد (حجمی) به صورت مخلوط با آب آشامیدنی استفاده شد. در این مطالعه گروه ها برحسب نوع تیمار عبارت اند از: 1) شاهد (بدون هیچ افزودنی) ؛ 2) جیره حاوی یک میلی گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 (تیمار شاهد منفی) ؛ 3) شاهد منفی + 0/5 درصد حجمی زرده ایمن؛ 4) شاهد منفی + 0/5 درصد حجمی زرده غیرایمن؛ 5) شاهد منفی + 1 درصد حجمی زرده ایمن؛ 6) شاهد منفی + 1 درصد زرده حجمی غیرایمن.
یافته ها
جیره حاوی آفلاتوکسین سبب افزایش غلظت سرمی کلسترول و کاهش غلظت سرمی پروتئین تام و آلبومین شد (0/05 <P). همچنین ضایعات هیستوپاتولوژیکی در کبد مشاهده شد. افزودن یک درصد حجمی زرده ایمن به آب آشامیدنی (تیمار 5) ، موجب کاهش غلظت سرمی کلسترول و افزایش غلظت پروتئین تام در مقایسه با تیمار 2 شد (0/05 <P). طول و عرض ویلی و سطح پرز روده جوجه های دریافت کننده تیمار 5 بالاتر از تیمار 2 بود (0/05 <P). در طیور دریافت کننده تیمارهای 3 و 5، برش بافت کبد تقریبا نرمال و تغییرات کمی در سلول های کبدی مشاهده شد.
نتیجه گیری
می توان گفت IgY اختصاصی زرده تخم مرغ علیه آفلاتوکسین می تواند در کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی به عنوان یک عامل سم زدایی موثر واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -207
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903999 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.