بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی

پیام:
چکیده:
اهداف: توسعه روزافزون کاربری های ریزجلبکی در بسیاری از صنایع باعث تمرکز پژوهش ها به این حوزه نوین بین رشته ای شده است تا با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های کشت، تجاری سازی کشت این موجودات تسهیل شود. هدف این پژوهش بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی بود.
مواد و روش ها
در پژوهش تجربی حاضر با بهره گیری از روش پاسخ سطح- طراحی مرکزی، اثرگذاری دو فاکتور غلظت محیط کشت زاروک (0 تا 100% رقت) و سیکل هوادهی بر نرخ رشد مخصوص و وزن خشک و نیز محتوی کلروفیل و کاروتنوئید گونه اسپیرولینا بررسی شد. در هر دوره 24ساعته مجموعا 16 ساعت هوادهی شد که فاصله قطع و وصل هوادهی با عنوان سیکل هوادهی بین 1 ساعت تا 8 ساعت متغیر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 16 از طریق آزمون رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
یافته ها
بیشترین بیومس (0/659میلی گرم بر میلی لیتر) در غلظت 80% محیط کشت و سیکل هوادهی 2/75 ساعته و بیشترین نرخ رشد مخصوص (0/230روزانه) در غلظت 60% و سیکل هوادهی 4/5ساعته حاصل شد. بیشترین سیکل هوادهی (8 ساعت) موجب افزایش قابل توجه و همزمان محتوای کلروفیل و کاروتنوئید (به ترتیب 11/65 و 2/67میلی گرم بر گرم) شد.
نتیجه گیری
بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی قابل انجام است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
385 -393
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.