تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

پیام:
چکیده:
گل حسرت گیاهی دارویی است که ماده موثره آن در درمان بیماری های التهابی نظیر نقرس کاربرد دارد. جهت بررسی تاثیر منابع کودی و وزن بنه مادری بر شاخص های مرتبط با عملکرد گل حسرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار در دو سال زراعی 1393-1391در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارها شامل: وزن بنه مادری (کمتر از 40 و بیشتر از 40 گرم) ، کود گاوی (شاهد و 50 تن در هکتار) ، کود نیتروژن (شاهد و 50 کیلوگرم در هکتار) و کود فسفر (شاهد و 25 کیلوگرم در هکتار) بودند. در سال اول آزمایش بیشتر بنه ها به دلیل تنش ناشی از انتقال بنه و عدم استقرار مناسب گیاه، گل ندادند. نتایج در سال دوم آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایش اثر معنی داری بر شاخص های مطالعه شده داشتند (05/0p≤). بنه های مادری بزرگتر، در پایان فصل رشد از عملکرد بیشتری برخوردار بودند. بیشترین تعداد گل، تعداد کپسول، تعداد و وزن خشک دانه مربوط به بنه های مادری بزرگ تر بود. با کاربرد کود گاوی، عملکرد بنه (7/225 گرم در متر مربع) ، عملکرد بیولوژیک (1/293 گرم در متر مربع) و شاخص برداشت بنه (81/76 درصد) نسبت به شاهد افزایش یافت، ولی وزن هزار دانه (49/16 گرم) و شاخص برداشت بذر (536/5 درصد) در تیمار کود گاوی کاهش یافت. مصرف کود اوره به صورت منفرد اثر معنی داری بر شاخص های مطالعه شده نداشت. با کاربرد سوپرفسفات عملکرد بنه، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک دانه، عملکرد و وزن هزار دانه افزایش یافت. کاربرد توام کود گاوی و کود فسفره سبب افزایش عملکرد بنه شد. از آنجا که هم بنه و هم بذر این گیاه دارای مواد موثره دارویی است، می توان با مصرف بهینه و متعادل کود گاوی و فسفره به عملکرد مناسب دست یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905663 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.