ارزیابی شاخصه های متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه: نژادهای مختلف اسب دارای پروفایل متابولیکی مختص به خود می باشند که اطلاعات مربوط به این پروفایل نشان دهنده وضعیت سلامت آن هاست.
هدف
هدف از انجام پژوهش حاضر، معرفی پروفایل متابولیک اسب های نژاد دره شوری و بررسی ارتباط آن ها با یکدیگر است.
روش کار
نمونه های خون از 56 راس اسب دره شوری (5 تا 7 ساله) شامل26 راس مادیان غیر باردار و غیر شیرده و 30 راس نریان اخذ شد و در سرم آن ها گلوکز، انسولین، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، اسیدهای چرب غیر استریفه، کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم سنجیده شد.
نتایج
غلظت سرمی بتا هیدروکسی بوتیریک اسید به طور معنی داری در نریان ها بالاتر از مادیان ها بود. سایر شاخصه های متابولیکی سرم فاقد تفاوت معنی دار بین دو گروه مورد مطالعه بودند. ارتباط منفی و غیر معنی داری بین انسولین و گلوکز در هر دو جنس از اسب های دره شوری مشاهده شد. انسولین رابطه ای منفی با کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم در دو گروه مورد مطالعه داشت. ارتباط منفی بین گلوکز با کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم در مادیان ها و نریان هامشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه حاضر الگویی از مقادیر فیزیولوژیک پروفایل متابولیک نریان ها و مادیان های دره شوری غیر باردار را نشان داد که در نظر گرفتن این مقادیر، ممکن است دامپزشکان را در ارزیابی و شناسایی اختلالات متابولیکی اسب های دره شوری یاری دهد. هر چند که قرارگیری اسب های دره شوری در شرایط متفاوت فصلی، سنی، مدیریتی، تغذیه ای و فیزیولوژیک ممکن است این مقادیر را دستخوش تغییراتی نماید که در نظر داشتن شرایط مذکور در ارزیابی پروفایل متابولیک آن ها حائز اهمیت است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -197
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.