یافته های اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه های اهواز

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه: دمای محیط تاثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازه گیری هورمون های T3 و T4 می توان غده تیروئید را بررسی کرد.
هدف
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمون های T3 و T4 در دو فصل سرد (بهمن) و گرم (تیر) در گربه های سالم بود.
روش کار
تحقیق روی 30 قلاده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمون های تیروئیدی مشتمل بر T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازه گیری شدند. پس از یافتن تیروئید، اکوژنسیته، طول، عرض و ارتفاع هر کدام از لوب های چپ و راست اندازه گیری شدند.
نتایج
هر دو لوب تیروئید، در هر سمت، قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده تیروئید در اسکن طولی یا ساجیتال، دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی، بیضی یا مثلثی شکل بود. پارانشیم تیروئید دارای اکوژنیسیته یکنواخت بود. اکوژنیسیته غده تیروئید نسبت به عضلات گردن بیشتر بود و در دو فصل سرد و گرم تفاوت را نشان نداد. ابعاد و حجم غده در فصل سرد کمی بزرگ تر از گرم بود. اندازه عرض و حجم غده تیروئید، در فصل سرد به طور معنی داری بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p) ، اما در مورد طول و عمق، در دو فصل سرد و گرم تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p). میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم، در محدوده طبیعی گربه با وزن مشابه بودند. میانگین کل (هر دو لوب در دو فصل) طول، عرض، ارتفاع (mm) و حجم (3cm) برای هر دو لوب به ترتیب 2/17، 6/2، 7/2 و 07/0 بودند. همچنین تفاوت معنی داری بین مقدار هورمون T3 و T4 در فصل گرم و سرد دیده شد، به نحوی که غلظت هورمون های تیروئیدی در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که کاهش دمای هوا، تاثیر فوق العاده ای در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمون های تیروئیدی در گربه های بالغ بومی در شهرستان اهواز داشته باشد که این اثر را می توان با توجه به تاثیر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد غده تیروئید توجیه نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -229
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.