بررسی اثرات مختلف جاذب سم طبیعی بر جوجه های گوشتی درگیر شده با سم آفلاتوکسینB1

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه: آلودگی آفلاتوکسین در دام و طیور و انتقال آن به انسان در رخداد بیماری های مختلف مانند هپاتیت و سیروز کبدی اهمیت داشته و یافتن روش هایی برای کاهش جذب سموم در بافت های دام و طیور در افزایش سلامت محصولات دامی اثر گذار می باشد.
هدف
بررسی اثرات جاذب سم طبیعی در جوجه های آلوده به سم آفلاتوکسینB1 بر خصوصیات عملکردی، ایمنی و ریخت شناسی روده می باشد.
روش کار
دراین پژوهش، 400 قطعه جوجه یک روزه گوشتی، در 4 تیمار با 5 تکرار و20 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 42 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل: 1-شاهد منفی (جیره پایه بدون آفلاتوکسینB1) ، 2- شاهد مثبت (جیره پایه + 6/0mg/kg آفلاتوکسین(B1، 3- جیره پایه به همراه 1 g/kg جاذب سم طبیعی 4- جیره همانند شاهد مثبت ولی حاوی 1g/kg جاذب سم طبیعی تهیه شدند.
نتایج
وجود آفلاتوکسین B1 در جیره به طور معنی داری سبب کاهش تمامی شاخص های عملکردی در سن 42 روزگی شد. مصرف جاذب سم توانست اثرات منفی آفلاتوکسین را کاهش داده و وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را نسبت به گروه آلوده شده با سم بهبود دهد (05/0≥P). بهبود پاسخ ایمنی علیه بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا در گروه های دریافت کننده جاذب سم طبیعی در مقایسه با گروه آلوده شده با آفلاتوکسین مشاهده شد (05/0≥P). کاهش معنی دار شمارش اشرشیاکولی و کلی فرم در تیمار چهارم نسبت به تیمار دوم مشاهده گردید (05/0≥P). افزایش معنی دار شاخص پرز و کاهش تعداد سلول های گابلت در گروه آلوده به آفلاتوکسین به همراه جاذب سم طبیعی نسبت به شاهد مثبت دیده شد (05/0≥P). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر تاثیر مثبت جاذب ترکیبی مورد بررسی در کاهش اثرات سوء آلودگی جیره با آفلاتوکسین بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
273 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905857 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!