بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ های خانگی شهرستان اهواز

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه: در سال های اخیر، اختلال در متابولیسم لیپیدها، به شکل قابل توجهی، در جمعیت حیوانات خانگی افزایش یافته است. هیپرلیپیدمی، یک علامت شایع از بروز چاقی در سگ ها است که به صورت هیپرکلسترولمی یا هیپرتری گلیسریدمی مشخص می گردد.
هدف
هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین اثر چاقی بر تغییرات پروفایل های لیپیدی خون (مشتمل بر تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C) و مقایسه شاخص های تعیین کنننده چاقی در سگ های منطقه اهواز می باشد.
روش کار
3 گروه 30 تایی از سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز، در طول سال های 93-1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. سگ های گروه A (کنترل) ، از وضعیت بدنی خوبی (4 تا 5= BCS) برخوردار بودند. سگ های گروه B، همگی لاغر (1 تا 3= BCS) و گروه C، چاق (6 تا 9= BCS) بودند. تمامی سگ های مورد مطالعه، از نژاد کوچک (تریر، اشپیتز، پکینز و شیتزو) ، از هر دو جنس و در محدوده سنی 1 تا 7 سال انتخاب شدند. خونگیری ناشتا از تمام سگ ها، اخذ شده و پروفایل های لیپیدی مشتمل بر تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C سرم با کیت های تجاری معمول اندازه گیری شدند.
نتایج
هیپرلیپیدمی در سگ های گروه A (نرمال) در 4 مورد (33/13 درصد) ، گروه B (لاغر) 1 مورد (33/3 ٪) و گروه C (چاق) در 19 مورد (33/63 ٪) تایید گردید. تحلیل آماری داده ها نشان داد که از نظر میزان تری گلیسرید، بین گروه C (34/74±83/224) با گروه های A (66/39±149) و B (37/24±80/131) تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>p). از نظر کلسترول، بین گروه C (36/60±40/229) با گروه های A (17/50±80/178) و B (45/23±47/151) (001/0>p) و نیز گروه A با B تفاوت معنی دار مشاهده گردید (05/0>p). از نظر LDL-C، بین گروه C (83/22±10/67) با گروه های A (01/13±97/47) و B (08/13±07/43) تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>p) ، اما از نظر HDL-C، تفاوت بین گروه های مختلف دیده نشد (05/0<p). اثرات سن، جنس و نژاد بر مقادیر اندازه گیری شده، تفاوت معنی داری را بین 3 گروه نشان نداد (05/0<p). نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ ها همبستگی وجود دارد. تعیین شاخص های بدنی حیوان (BCS) ، می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در مشخص نمودن وضعیت پروفایل های لیپیدی خون مطرح باشد. اصلاح جیره غذایی و کاهش وزن در سگ های چاق ضروری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -344
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.