بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی وابسته مورفین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
محرومیت از تیمار مادری به عنوان یک عامل استرس زا باعث اختلال در فعالیت های شناختی و نورو شیمیائی مغز می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر محرومیت از تیمارمادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرائی وابسته به مورفین انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی روی 40 سر موش صحرائی نر 45روزه در گروه های کنترل، وابسته به مورفین و 3 گروه از موش هائی که طی یک، دو و سه هفته اول پس از تولد روزانه 3 ساعت از تیمارمادری محروم بودند، انجام شد. به جز گروه کنترل بقیه گروه ها هر 12ساعت یک بار 10میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن مورفین سولفات به صورت زیرپوستی به مدت 10روز گرفتند. در روز یازدهم علائم سندروم محرومیت باروش Gellert-Holtzman بررسی شد و درروز بعد شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه CA1 بررسی گردید.
یافته ها
نمره Gellert-Holtzman در گروه وابسته به مورفین 98/16±14/4 بود و تا 5/12±31/79 در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند، افزایش یافت (0/001P<). اگرچه وابستگی به مورفین بر پاسخ های پایه ثبت شده از نورون های ناحیه CA1 و القای LTP در آنها تاثیری نداشت، اما محرومیت از تیمار مادری به صورت وابسته به زمان باعث کاهش اندازه دامنه پاسخ های پایه از 0/04±1/01 در گروه وابسته به مورفین تا 0/09±0/68 میلی ولت در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند (0/001P<) شده و مانع القای LTP در آنها شد (0/001P<).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که محرومیت از تیمار مادری باعث تضعیف پتانسیل های پس سیناپسی میدانی ثبت شده از ناحیه CA1 هیپوکامپ متعاقب مصرف مورفین شده و نیز شکل پذیری سیناپسی نورون های این ناحیه را مختل می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905979 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.