بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی وابسته مورفین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
محرومیت از تیمار مادری به عنوان یک عامل استرس زا باعث اختلال در فعالیت های شناختی و نورو شیمیائی مغز می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر محرومیت از تیمارمادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرائی وابسته به مورفین انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی روی 40 سر موش صحرائی نر 45روزه در گروه های کنترل، وابسته به مورفین و 3 گروه از موش هائی که طی یک، دو و سه هفته اول پس از تولد روزانه 3 ساعت از تیمارمادری محروم بودند، انجام شد. به جز گروه کنترل بقیه گروه ها هر 12ساعت یک بار 10میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن مورفین سولفات به صورت زیرپوستی به مدت 10روز گرفتند. در روز یازدهم علائم سندروم محرومیت باروش Gellert-Holtzman بررسی شد و درروز بعد شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه CA1 بررسی گردید.
یافته ها
نمره Gellert-Holtzman در گروه وابسته به مورفین 98/16±14/4 بود و تا 5/12±31/79 در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند، افزایش یافت (0/001P<). اگرچه وابستگی به مورفین بر پاسخ های پایه ثبت شده از نورون های ناحیه CA1 و القای LTP در آنها تاثیری نداشت، اما محرومیت از تیمار مادری به صورت وابسته به زمان باعث کاهش اندازه دامنه پاسخ های پایه از 0/04±1/01 در گروه وابسته به مورفین تا 0/09±0/68 میلی ولت در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند (0/001P<) شده و مانع القای LTP در آنها شد (0/001P<).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که محرومیت از تیمار مادری باعث تضعیف پتانسیل های پس سیناپسی میدانی ثبت شده از ناحیه CA1 هیپوکامپ متعاقب مصرف مورفین شده و نیز شکل پذیری سیناپسی نورون های این ناحیه را مختل می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905979 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!