بررسی فلوریستیک، کورولوژی و مدل توزیع فراوانی گیاهان پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی پوشش گیاهی جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ با وسعت 220 هکتار از جنگل کاری سوزنی برگ کاج تدا و جنگل کاری های پهن برگ صنوبر و توسکای قشلاقی و مقایسه آن با جنگل طبیعی در پارک جنگلی حفاظت شده بی بی یانلو آستارا صورت گرفت. تعداد 60 قطعه نمونه 1000 متر مربعی به روش تصادفی - منظم و با استفاده از شبکه آماربرداری 150×150 متر در جنگل کاری ها و 200×200 متر در جنگل طبیعی برداشت شد. طیف زیستی گیاهان بر اساس شکل های رویشی رانکایر و پراکنش جغرافیایی گونه ها براساس روش زهری (Zohary) تعیین شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که تعداد 92 گونه گیاهی متعلق به 79 جنس و 48 خانواده در این پارک جنگلی حضور دارند که بیشترین تعداد گونه ها متعلق به خانواده های Rosaceae، Lamiaceae، Aspidiaceae و Poaceae بود. از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها و فانروفیت ها در مجموع با 67 درصد شکل های رویشی غالب بودند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که عناصر گیاهی ناحیه اروپا- سیبری با 28 درصد بیشترین عناصر گیاهی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906093 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!