روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان

پیام:
چکیده:
تخریب جنگل بر پایداری بوم نظام تاثیر می گذارد و سبب کاهش تنوع گونه های گیاهی می شود. جنگل کاری با درختان سوزنی برگ در بوم نظام های تخریب شده، شرایط استقرار گونه های بومی را فراهم و در حفظ و توسعه تنوع گیاهان نقش مهمی ایفا می کند. این تحقیق با هدف اندازه گیری و مقایسه تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان واقع در شرق استان گلستان انجام شد. جنگل کاری ها به طبقه های سنی کوچکتر از 10، 10 تا 20 و 20 تا 30 سال طبقه بندی شدند. سپس به ازای هر طبقه سنی، عرصه ای به مساحت تقریبی پنج هکتار مشخص و در آن عرصه، 30 قطعه نمونه 400 مترمربعی به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. در هر قطعه نمونه، فهرست گیاهان چوبی و تراکم آنها ثبت شد. تعداد گونه های چوبی با استفاده از شاخص های غنای گونه، غنای مورد انتظار و مارگالف، تنوع با استفاده از شاخص های سیمپسون و شانون-وینر و یکنواختی با استفاده از شاخص های کامارگو و سیمپسون محاسبه شدند. تجزیه واریانس نشان داد که اثر گونه، طبقه سنی و اثر متقابل گونه و طبقه سنی معنی دار بوده است. برش دهی اثر متقابل نشان داد که تفاوت طبقه های سنی جنگل کاری کاج بروسیا از نظر شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی معنی دار بوده است. در جنگل کاری سرو زربین، تفاوت طبقه های سنی از نظر شاخص های غنای مورد انتظار و مارگالف و تنوع سیمپسون و شانون-وینر معنی دار نشد. ولی افزایش شاخص های غنای گونه و یکنواختی کامارگو و سیمپسون در طبقه های سنی کوچکتر از 10 و 10 تا 20 سال معنی دار شد. همچنین نتایج نشان داد که جنگل کاری کاج بروسیا برای استقرار زادآوری و توسعه گیاهان چوبی از سرو زربین مناسب تر بوده و برای جنگل کاری آتی در این منطقه پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906098 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!