پیش بینی تقاضای جهانی گاز طبیعی :توسعه مدل محاساباتی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:
پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. سیستم های انرژی ازاین روی که متاثر از عوامل متعدد خرد و کلان اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری می باشند رفتاری پیچیده و بعضا با عدم قطعیت بالا از خود نشان می دهند. در سال های اخیر و با توجه به کاهش قیمت نفت و طرح ثبات تولید نفت خام در مجموعه کشورهای عضو اوپک، ایران به دنبال افزایش سهم خود از بازار جهانی گاز طبیعی و درآمدزایی از طریق فروش گاز طبیعی است. در این مقاله مسئله تقاضای جهانی گاز طبیعی موردبررسی قرارگرفته و مدلی ترکیبی بر پایه شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافت. در مدل پیشنهادی ابتدا ورودی های معمول پیش بینی تقاضای انرژی موردمطالعه قرار گرفتند. جهت تضمین در نظر گرفتن تمام ورودی های محتمل روش بیشینه مدنظر قرار گرفت و با توجه به امکان دسترسی به داده خام، تعداد زیادی متغیر ازجمله متغیرهای منتخب مطالعات پیشین به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شد. با استفاده از ابزارهای داده کاوی از مین 13 ورودی در دسترس، مجموعه 6 ورودی بعنوان نماینده کل جمعیت شناسایی شده و مدل بر مبنای آن ها پیاده سازی شد. سپس الگوریتم پیش بینی ترکیبی هوشمندی طراحی شد، به قسمی که از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. مطالعه خروجی ها نشان داد در مقایسه با مدل های پایه و موجود در مطالعات پیشین و با در نظر گرفتن پنج آماره خطای متفاوت، مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907329 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.