ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)

پیام:
چکیده:
عدم قطعیت ها و پیچیدگی های محیطی، سازمان ها را به داشتن یک نظام جامع ارزیابی عملکرد به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود وادار نموده است. کارت امتیازی متوازن، ازجمله ابزارهایی است که سنجه های مالی و غیرمالی را تواما استخراج نموده و ارزیابی متوازن از عملکردها در چهار حوزه مورد نظر قرار می دهد. هدف این مقاله ارائه ی چارچوبی به منظور طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر کارت امتیازی متوزان برای صنایع خورشیدی ایران می باشد. روش تحقیق، رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) بوده که براین اساس هفده شاخص با محوریت چهارمنظر کارت امتیاز متوازن پایدار با نظر خبرگان و روش دلفی خاکستری سه پارامتری شناسایی گردیده است. آنتروپی شانون به عنوان روش تحلیل، اوزان ابعاد و چشم اندازها و شاخص ها را محاسبه نموده است. در نهایت، مهمترین حوزه های ارزیابی عملکرد سازمان با در نظر گرفتن اهمیت و نمره شاخص های عملکردی احصاء گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جهت ارزیابی این صنایع بیشترین وزن در بعد پایداری منابع مالی باید مورد نظر قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907331 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.