ارتباط بین باورهای دینی و رفتارهای باروری در زنان سنین باروری شهر مشهد در سال 1395

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به کاهش اخیر باروری و مطالعات اندک انجام شده بر روی نقش عوامل مذهبی بر رفتار باروری در ایران، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین باورهای دینی و فرزندآوری در زنان سنین باروری شهر مشهد انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395، 844 خانم 49-15 ساله متاهل دارای قابلیت باروری، به روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای، خوشه ایو در دسترس از مراکز بهداشت در شهر مشهد انتخاب و پرسشنامه های عوامل دموگرافیک، رفتارهای باروری و باورهای دینی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS نسخه 16) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
یافته ها
تحلیل های چندگانه نشان داد که نمره بالاتر باور دینی با افزایش معنی داری در تعداد مطلوب فرزندان در هنگام ازدواج، در حال حاضر و در شرایط ایده آل همراه است (همه موارد 001/0=p) و نمره بالاتر باور دینی بطور معنی داری با سن بالاتر مادر هنگام تولد نخستین فرزند، افزایش فاصله واقعی بین ازدواج تا تولد اولین فرزند و نهایتا فاصله بیشتر بین تعداد فرزندان واقعی و ایده آل همراه است. (همه موارد 05/0>p). میانگین تعداد فرزندان واقعی در زنان دارای بالاترین نمرات باورهای دینی فقط 1/0 بیش تر از زنانی بود که پایین ترین نمرات را داشتند. استنتاج: باورهای دینی بالاتر با تمایل بیش تر به شروع زودهنگام باروری و باروری بالا همراه بود، در حالی که تعداد فرزندان در افرادی که نمره باور دینی بالاتری داشتند، افزایش ناچیزی داشت و شروع باروری در آنان با تاخیر بیش تری همراه بود. این یافته ها ضرورت شناسایی و رفع موانع باروری در افراد دارای باورهای دینی بالا را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907371 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.