بررسی فراوانی شوهر آزاری در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی شهر شیراز از سال 1391 لغایت 1393: یک گزارش کوتاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
همسر آزاری پدیده ای است که امروزه شیوع بالایی در جامعه دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراونی شوهر آزاری شهر شیراز در موارد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس بود.
روش کار
جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی شامل مردانی است که از سال 1391 الی 1393 با شکایت از صدمات فیزیکی توسط زنان خود به مراکز پزشکی قانونی شیراز مراجعه نموده بودند. از چک لیست جهت گردآوری داده ها استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که از بین زنان، (12/5 درصد) 6 نفر سابقه اعتیاد، 43 نفر (75/36 درصد) سابقه مصرف دخانیات و 15 نفر (82/12 درصد) سابقه مصرف الکل داشتند. شایع ترین روش های آزار و اذیت آزار روانی و عاطفی و عدم تمکین بود. در بررسی علل شوهر آزاری، دخالت خانواده زن، وابستگی مالی شوهر به خانواده زن، وابستگی عاطفی شوهر به خانواده خود و وابستگی مالی شوهر به زن گزارش شد.
نتیجه گیری
میزان روز افزون خشونت خانگی جای نگرانی دارد. راهکار پیشنهادی برای کاهش خشونت، آموزش های مفید قبل از ازدواج است. آموزش مهارت های زندگی در مدارس، مراکز درمانی و رسانه ها نیز می تواند موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
781 تا 788
لینک کوتاه:
magiran.com/p1908764 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!