تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر عملکرد و شاخص های رشدی کاهوی باترهد (. Lacttuca sativa L) در کشت شناور، آزمایشی در گلخانه های پژوهشی دانشگاه شهرکرد انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد. بوته های کاهو در سیستم کشت شناوری حاوی محلول غذایی بوس (Both) که غلظت نیتروژن آن از 120 به 100 ، 80، 60 میلی گرم بر لیتر نیتروژن کاهش یافته بود، پرورش یافتند. هر واحد آزمایشی شامل 10 بوته کاهو بود که در استخرهای چوبی با ابعاد 15 (ارتفاع) ×50 (عرض) ×100 (طول) سانتی متر روی صفحات یونولیتی پرورش یافتند. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین تیمارها در صفات تعداد برگ، وزن هد، وزن تر ریشه و محتوای نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم برگ وجود نداشت، اما تفاوت های معنی داری بین تیمارها در صفات وزن خشک برگ و ریشه، طول و قطر ساقه، غلظت عناصر کلسیم برگ مشاهده شد. بیشترین وزن هد در تیمار 60 میلی گرم بر لیتر نیتروژن به دست آمد (326 گرم) که تفاوت معنی داری با وزن هد در سایر غلظت های نیتروژن نداشت. بیشترین وزن خشک برگ و ریشه و نیز طول و قطر ساقه در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر نیتروژن مشاهده شد. نتایج نشان داد که کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی تا 60 میلی گرم بر لیتری تاثیری بر کاهش عملکرد کاهو نداشت
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1908823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.