تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی هوازی مردان کشتی گیر

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر میزان گلوکز خون، لاکتات خون و توان بی هوازی مردان کشتی گیر می باشد.

مواد و روش ها

در این تحقیق کاربردی و نیمه تجربی، 26 مرد کشتی گیر تیم دانشگاه تبریز با میانگین (سن93/1±48/21 سال، قد 05/6±64/174 سانتی متر، وزن 23/10±96/71 کیلوگرم، درصد چربی 66/3±78/9 درصد) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در قالب یک طرح نیمه تجربی دوسو کور به سه گروه کنترل (دارونما) ، گروه تجربی 1 (30 گرم آغوز در روز) و گروه تجربی 2 (50 گرم آغوز در روز) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی تحقیق حاضر، دو آزمون وینگیت پا (30 ثانیه) و آزمون شبیه سازی شده کشتی (در دو زمان سه دقیقه ای با استراحت 30 ثانیه ای) با 30 دقیقه استراحت بین دو آزمون، بود. بعد از دو هفته مکمل سازی، آزمون ها طبق مرحله اول تکرار شد. نمونه های خونی در چهار مرحله، ابتدا و انتهای دوره مکمل یاری (قبل و بعد از آزمون) به مقدار پنج سی سی گرفته شده و به روش الایزا آنالیز شد. داده ها با استفاده از آزمون (ANOVA) با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی، با استفاده از نرم افزار SPSS22 و سطح معنی داری 05/0>P انجام شد.

یافته ها

سطوح گلوکز و لاکتات خون در دو گروه تجربی 1 و 2 در مرحله یک و دو مشابه گروه کنترل بود. با این حال، بررسی اختلاف میانگین مرحله دو و چهار نشان داد که لاکتات خون دو گروه تجربی 1 و2 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (05/0>P). همچنین در اوج توان بی هوازی در دو گروه تجربی 1 و 2 در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0> P).

نتیجه گیری

دو هفته مکمل یاری پودر آغوز باعث افزایش توان بی هوازی و کاهش لاکتات خون کشتی گیران می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.