بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
سقوط در سالمندان، مشکلی شایع و جدی است. حدود یک سوم سالمندان، سالانه سقوط دارند. عوارض ناشی از سقوط شامل بستری شدن، درد طولانی، ناتوانی و مرگ و میر است. این مطالعه با هدف بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی 368 سالمند 60 سال و بیشتر مراجعه کننده به پایگاه های سلامت انجام شد. نمونه گیری چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات مشخصات وقوع سقوط در یکسال گذشته و برخی عوامل فردی مرتبط با سقوط بود و از طریق مصاحبه تکمیل شد. جهت بررسی تعادل، تست استاندارد تعادل انجام شد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردید. تمام مراحل مطالعه با رعایت موازین اخلاقی پژوهش انجام گردید.
یافته ها
زنان 62/8 درصد و مردان 37/2 درصد از نمونه ها را با میانگین سنی 6/6±68/41تشکیل می دادند. با آزمون رگرسیون لجستیک تک متغیره مشخص گردید، سن، جنس، تاهل، سواد، افت فشار خون وضعیتی، اختلال تعادل، بی اختیاری ادرار، اختلال بینایی، سابقه سکته قلبی، اختلال خواب با سقوط سالمندان ارتباط معناداری داشتند (p<0. 05).
نتیجه گیری
در این مطالعه از هر چهار سالمند مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان ری، نزدیک به یک نفر در سال سقوط داشتند. به منظور کاهش و پیشگیری از سقوط، سالمندان با عوامل خطر فردی باید شناسایی شده و آموزش های لازم به آنها داده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909543 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.