خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت های NR/SBR تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون و نانولوله های کربن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نانوکامپوزیت های هیبریدی لاستیک طبیعی و لاستیک استیرن-بوتادی ان (NR/SBR) تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون و نانولوله های کربن در غلتک آزمایشگاهی تهیه شدند. اثر مقادیر مختلف نانولوله های کربن چنددیواره (MWCNT) اصلاح شده و نشده در مقادیر مختلف وزنی 0phr تا 3phr بر خواص مکانیکی، ساختاری و شکل شناسی آمیزه های تهیه شده بررسی شد. نتایج نشان داد، چسبندگی الیاف به ماتریس لاستیکی با افزودن عامل سازگارکننده هگزامتیلن تتراآمین، رزورسینول و سیلیکای آب دار (HRH) افزایش یافت. با افزایش مقدار نانولوله کربن چنددیواره اصلاح شده و نشده زمان پخت و شاخص تورم کاهش یافت، در حالی که سرعت پخت و بیشینه گشتاور افزایش یافت. خواص مکانیکی، استحکام پارگی، سختی و مانایی فشاری آمیزه های مزبور با افزایش ترکیب درصد نانولوله های کربن چنددیواره اصلاح شده و نشده در دو جهت طولی (L) و عرضی (T) افزایش نشان داد. جهندگی نانوکامپوزیت های تهیه شده با افزایش ترکیب درصد نانولوله کاهش یافت و در نانولوله اصلاح شده کاهش بیشتری مشاهده شد. ساختار نانوکامپوزیت ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که با افزودن نانولوله کربن به ویژه اصلاح شده در جهت طولی بیرون زدگی الیاف و حفره های توخالی کمتر است. بدین معنا که چسبندگی قوی تری بین ماتریس و الیاف با وجود نانولوله اصلاح شده به وجود آمده است. برای نمونه ها در جهت عرضی، بیرون زدگی الیاف بیشتر و چسبندگی ضعیف تری مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
345 تا 357
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!