شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جنگل های زاگرس گسترده ترین عرصه جنگلی ایران محسوب می شوند که در زندگی و معیشت جوامع محلی از جایگاهی ویژه برخوردار هستند. همین امر باعث وابستگی شدید مردم محلی به جنگل ها و افزایش روند تخریب جنگل های زاگرس شده است. از این رو، برنامه ریزی برای جلوگیری از تخریب بیشتر و مدیریت اصولی به منظور حفظ و احیاء این جنگل ها ضروری است. بنابراین در این مطالعه، عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان شناسایی و رتبه بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان منابع طبیعی و محیط زیست استان لرستان بود. جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و تکمیل 20 پرسش نامه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده، عوامل اقتصادی نسبت به عوامل اجتماعی، محیط زیستی و زیرساختی بیشترین وزن را در مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان داشتند و در رتبه اول قرار گرفتند. پیشنهاد می شود که تنوع شغلی برای ساکنان جنگل ایجاد شود تا باعث افزایش درآمد و به دنبال آن، کاهش وابستگی مردم محلی به جنگل شود. در این صورت از تخریب جنگل جلوگیری شده و انگیزه برای مشارکت و حفاظت مردم محلی نیز بیشتر می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
393 تا 405
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909860 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!