نقش اقدامات پدافندی در مدیریت بحران منابع طبیعی (مورد مطالعه: غرب استان کردستان)

پیام:
چکیده:
رشد سریع جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای غذا موجب گردیده که بهره برداری از منابع طبیعی نسبت به ادوار گذشته سیر صعودی داشته باشد که ادامه چنین روندی می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته و منجر به بحران های زیست محیطی و تهدید امنیت بشر و اکوسیستم ها گردد. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت منابع طبیعی غرب استان کردستان و نقش اقدامات پدافندی در مدیریت بحران منابع طبیعی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل روستاییان غرب استان کردستان (133837=N) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 220 نفر انتخاب گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر گروهی ازاساتید و کارشناسان و پایایی آن با اجرای پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالای 70/0 برای بخش های مختلف پرسشنامه تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار SPSS20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح تخریب منابع طبیعی از دیدگاه 95 درصد پاسخگویان در سطح بالا ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات پدافندی اعم از اقدامات غیرعاملی و سطح رضایت از اقدامات عاملی دارای اثر منفی و معنی داری بر سطح تخریب منابع طبیعی در منطقه مورد مطالعه می باشند. نتایج حاکی از تبیین 7/41 درصد از تغییرات سطح تخریب منابع طبیعی توسط اقدامات پدافندی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
489 -499
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.