بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

پیام:
چکیده:
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی روند موجود و دوره زمانی موثر در روند تراز آب زیرزمینی در مقیاس ماهانه در 15 ایستگاه پیزومتری دشت اردبیل با استفاده از روش های ناپارامتری من-کندال، ابزار پیش پردازش زمانی (تبدیل موجک گسسته) و روش پیش پردازش مکانی (نقشه خود سازمانده) است. ابتدا روش خوشه بندی نقشه خود سازمانده برای تقسیم مکانی تراز آب زیرزمینی به خوشه های همگن استفاده شد. سپس تبدیل موجک برای استخراج ویژگی های دینامیکی و چند مقیاسی برای نا ایستایی داده های تراز آب زیرزمینی پیزومترهای مرکزی در سطح 3 استفاده شد. آزمون من-کندال به ترکیبات مختلفی از تبدیل موجک گسسته بعد از حذف ارتباط معنی دار مرتبه اول برای محاسبه زیر سری جزئی مسئول در روند سری های زمانی پیزومترهای مرکزی اعمال شد. نتایج روند منفی را در منطقه مورد مطالعه نشان داد. در بیشتر سری های زمانی تراز آب زیرزمینی زیر سری جزئی در سطح 3 در ترکیب با زیرسری تقریبی به عنوان مولفه زمانی تاثیرگذار شناخته شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.