ارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلیدپیانویی برای بهره گیری در شبکه های آبیاری و زهکشی

پیام:
چکیده:
سرریزهای کلیدپیانویی سرریزهایی هستند که جایگزین مناسبی برای سرریزهای متداول در شبکه های آبیاری و زهکشی اند. با توجه به مشکلات تخلیه دبی و همچنین کنترل ترازجریان در کانال های انتقال آب و سامانه های آبیاری و زهکشی استفاده از سرریزهایی که طول موثر بیشتری دارند، برای سرریزجانبی لازم و ضروری است. با بررسی آزمایشگاهی و انجام 289 آزمایش بر روی سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در قوس کانال، ضریب آبگذری سرریزها بدست آمد. سپس با بهره گیری از کدنویسی در محیط نرم افزار MATLAB، با روش هوشمند ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از نرم افزار DATAFIT برای رگرسیون غیرخطی مقدار ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی پیش-بینی و با مقدار آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. از نتایج این تحقیق انعطاف مناسب روش بردار پشتیبان نسبت به رگرسیون غیرخطی است. همچنین با ارزیابی دو مدل مورد استفاده، نشان داده شد که دقت روش ماشین بردار پشتیبان با RMSE=0. 044 و=0. 95 R2 بیشتر از روش رگرسیون غیر خطی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
994 -1003
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910336 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.